دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده

دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future ترجمه : دکتر اصغر عقلائی دوسوهمتوانی سازمانی به توانایی یک سازمان در اکتشاف و بهره برداری به منظور رقابت در فناوریهای بالغ و بازارهایی که در آنها بهرهوری، کنترل و بهبود تدریجی باارزش بوده و همچنین برای رقابت در ...

گسست فناورانه

گردآورنده: دکتر اصغر عقلائی گسست های فناورانه: ادبیات استراتژی رقابت علی الخصوص بین شرکت های استقرار یافته و نوآوران و و افرادی که تمایل دارند در یک صنعت تازه وارد شده و ضمن رقابت با شرکت های استقرار یافته از نوآوری خود منفعت کسب نمایند؛ با ...

گسست فناورانه

گردآورنده: دکتر اصغر عقلائی گسست های فناورانه: ادبیات استراتژی رقابت علی الخصوص بین شرکت های استقرار یافته و نوآوران و و افرادی که تمایل دارند در یک صنعت تازه وارد شده و ضمن رقابت با شرکت های استقرار یافته از نوآوری خود منفعت کسب نمایند؛ با ...

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار دکتر عقلایی آخرین آمار موجود سال 2001 نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری بروی R&D تنها 2 درصد از GDP را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد، در حالیکه میانگین نرخ رشد سالیه 4 درصد است و این برای برآورده ...

مدیریت نوآوری با استانداردسازی، روند جدید نوآوری

تهیه کننده: دکتر اشراقی بر اساس شماره 48 و 49 مجله Technovation، میتوان روند جدید مدیریت نوآوری را مدیریت از طریق استانداردسازی دانست. این مجله در 9 مقاله به این مبحث پرداخته است و مزایا و چالشهای آن را بیان می کند. شاید در نگاه اول استانداردسازی و ...

Go to TOP
Go to TOP