دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده

دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future ترجمه : دکتر اصغر عقلائی دوسوهمتوانی سازمانی به توانایی یک سازمان در اکتشاف و بهره برداری به منظور رقابت در فناوریهای بالغ و بازارهایی که در آنها بهرهوری، کنترل و بهبود تدریجی باارزش بوده و همچنین برای رقابت در ...

منابع چگونه می توانند شرکت را در کسب مزیت رقابتی پایدار کمک نمایند؟

گردآوری: دکتر اصغر عقلائی   دکتراینگمار دیریکس با ارائه چند مقاله ارزشمند با عناوین زیر در حوزه مدیریت راهبردی فناوری و کسب مزیت از آن ورود پیدا کرده اند: 1-    Asset Stock Accumulation and the Sustainability of Competitive Advantage, Management Science, 1989 2-    Economies of Resource Accumulation 3-    The Dynamics ...

مرور ادبیات رشد و برابری اقتصادی

تهیه کننده: دکتر اشراقی پژوهشگر متن مطالعه یافته (Kuznets, 1955) نظری نابرابری در دوره گذار اقتصادی یک امر طبیعی و عادلانه است. (Kravis, 1960) مدارک تجربي از کشورهاي در حال توسعه تأیید فرضیّه کوزنتس: نابرابري بيشتر در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. (Oshima, 1962) نظری تأیید فرضیّه کوزنتس: نابرابري درآمد در کشورهاي توسعه­ نيافته کم، ...

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار

ایجاد یک پلتفرم موفق کسب و کار دکتر عقلایی آخرین آمار موجود سال 2001 نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری بروی R&D تنها 2 درصد از GDP را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد، در حالیکه میانگین نرخ رشد سالیه 4 درصد است و این برای برآورده ...

مدیریت نوآوری با استانداردسازی، روند جدید نوآوری

تهیه کننده: دکتر اشراقی بر اساس شماره 48 و 49 مجله Technovation، میتوان روند جدید مدیریت نوآوری را مدیریت از طریق استانداردسازی دانست. این مجله در 9 مقاله به این مبحث پرداخته است و مزایا و چالشهای آن را بیان می کند. شاید در نگاه اول استانداردسازی و ...

Go to TOP
Go to TOP