کتاب ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تحقیق و توسعه

Evaluation and Performance Measurement of Research and Development Techniques and Perspectives for Multi-Level Analysis
Vittorio Chiesa
Full Professor of R&D Strategy and Organization, Politecnico
di Milano, Italy
Federico Frattini
Assistant Professor, Politecnico di Milano, Italy
With contributions by:
M. Calderini, G. Catalano, D. Chiaroni, A. Di Minin, A. Grandi, B.H. Hall,
P. Landoni, V. Lazzarotti, R. Manzini, D. Moncalvo, S. Morricone, R. Oriani,
A. Piccaluga, G. Scellato
Edward Elgar
Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA

 

كلمات كليدي: , ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP