نظام های نوآوری

نویسنده: دکتر اصغر عقلایی

هدف: تدوین الگوهای فعالیتهای نوآورانه با بررسی دو مقاله:

–مقاله اول: مبتنی بر تنوع و تجمع

–مقاله دوم: مبتنی بر انباشت دانش (از هر نوعی) و یادگیری

Regime:

An “intellectual framework” for interpreting the variety of innovative processes observed across industrial sector (Nelson and Winter (1977 and 1982)

كلمات كليدي:

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP