مروری بر روش های شناسایی بخش های کلیدی در اقتصاد

گزارش از: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
موضوع شناسايي بخشهاي كليدي از دهه ۸۵۵۲ ميالدي توسط هيرشمن وارد ادبيات اقتصادي شد. طبق نظريه رشد غيرمتوازن كه وي آن را مطرح كرد در كشورهاي درحال توسعه كه با كمبود منابع مواجه هستند، بخشهايي بايد در اولويت سرمايهگذاري قرار گيرند كه از توان بيشتري در ايجاد رشد در كل اقتصاد برخوردار باشند و بهعالوه از طريق زنجيرههاي توليد، منافع اين سرمايهگذاريها را به ساير بخشها نيز منتقل نمايند. بنابراين الزمه به حداكثر رساندن رشد اقتصادي، سرمايهگذاري هرچه بيشتر در بخشهاي كليدي است. با اينحال شناسايي بخشهاي كليدي صرفاً محدود به شرايط كمبود منابع نيست. تدوين برنامههاي توسعه، سياستهاي صنعتي، سياستهاي تجاري، قوانين و مقررات توليد و … همگي نيازمند تحليلي جامع از عملكرد بخشهاي اقتصادي و تنيدگيهاي موجود هستند و بدون برخورداري از ويژگي مذكور فاقد قدرت اثرگذاري باال خواهند بود.
با توجه به اهميت موضوع سنجش بخشهاي كليدي در برنامهريزي و تصميمگيري، مطالعات متعددي طي ۳۵ سال اخير انجام شده و روشها و مدلهاي مختلفي نيز در اين خصوص ارائه شده است. بسياري از اين روشها از جدول داده – ستانده جهت تحليلهاي مرتبط با شناخت ساختار اقتصادي و برنامهريزي و پيشبيني استفاده نمودهاند. زيرا اين جدول تصويري از ساختار اقتصاد و تعامالت بين بخشهاي اقتصادي را در تفصيليترين سطح ممكن به تصوير ميكشد و اتخاذ سياستهاي اقتصادي مبتنيبر آن از دقت بااليي برخوردار خواهد بود.
متن گزارش:

 

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP