مرور ادبیات رشد و برابری اقتصادی

تهیه کننده: دکتر اشراقی

پژوهشگر متن مطالعه یافته

(Kuznets, 1955)
نظری نابرابری در دوره گذار اقتصادی یک امر طبیعی و عادلانه
است.

(Kravis, 1960)
مدارک تجربي از کشورهاي در حال توسعه تأیید فرضیّه کوزنتس: نابرابري بيشتر در کشورهاي در حال
توسعه وجود دارد.

(Oshima, 1962)
نظری تأیید فرضیّه کوزنتس: نابرابري درآمد در کشورهاي توسعه­ نيافته کم، نابرابري درآمد به ترتیب در کشورهاي کم توسعه­يافته و
نيمه توسعه­يافته افزايش مي­يابد و در آن­ها به حدّاکثر مي­رسد، ولي در کشورهای کاملاً توسعه ­يافته کاهش مي­يابد.

(Ahluwalia, 1976)
مدارک تجربی از ۶۰ کشور (شامل ۴۱ کشور
درحال توسعه، ۱۳ کشور توسعه يافته و ۶
کشور سوسياليست)
تأیید فرضیّه کوزنتس
(Ram,
۱۹۸۸)
مدارک تجربی از کشورهاي در حال توسعه تأیید فرضیّه کوزنتس در مطالعه کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي کم تر توسعه نيافته
با هم 
و رد فرضیّه کوزنتس در مطالعه کشورهاي کشورهاي کم تر توسعه نيافته به تنهایی
Persson and Tabellini (1990) مدارک تجربی از کشورهاي در حال توسعه تأیید فرضیّه کوزنتس
Alesina and Rodrik (1991) مدارک تجربی از کشورهاي در حال توسعه تأیید فرضیّه کوزنتس

(Anand & Kanbur, 1993)
مدارک تجربی از کشور مالزی توسعه فرضیه کوزنتس

(ناجی میدانی,
۱۳۷۴)
مدارک تجربی از کشور ایران رد فرضیّه کوزنتس و تاکید بر آن که نابرابري بيشتر هيچ­گونه تأثيري بر افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي نداشته است.
(Clark 1995) نظری تأیید فرضیّه کوزنتس

(پروین, ۱۳۷۵)
مدارک تجربی از کشور ایران رد فرضیه کوزنتس و تاکید بر آن که وجود درآمدهاي نفتي، اين امکان را در اقتصاد ايران فراهم نموده است که فرآيند توسعه بدون نابرابري
درآمد شکل بگیرد.
(Aghion et al, 1999) مدارک تجربی از کشور کره جنوبی و فیلیپین تأیید فرضیّه کوزنتس
(صمدی,
۱۳۷۸)
نظری رد فرضیه کوزنتس و تاکید بر آن که رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد (با جهت­گيري علّي دو طرفه) حرکتي هم­جهت دارند.

(Kakwani & Pernia,
۲۰۰۰)
مدارک تجربی از کشور لائوس تأیید فرضیّه کوزنتس

.(Balisacan, Pernia, & Asra, 2003)
مدارک تجربی از کشور اندونزی رد فرضیّه کوزنتس و تاکید بر آن که عواملي چون سرمايه گذاري در منابع انساني، زيرساختها، شرايط
تجارت محصولات کشاورزي و دسترسي به تکنولوژي، زمينه را براي کاهش نابرابري فراهم کرده است.

(Danielson, 2004)
مدارک تجربی از کشور جامائيکا رد فرضیّه کوزنتس و تاکید بر آن که براي تداوم رشد اقتصادي مؤثر بر کاهش فقر، بهبود اساسي در مناطق روستايي، خصوصاً در بخش
کشاورزي، ضروري است.

(Heyse, 2006)
 مدارک تجربی  تأیید فرضیّه کوزنتس

(رييس دانا, ۱۳۸۶)
نظری مخالفت با فرضیه کوزنتس با انتقاد بر روش­شناسی و شیوه استنتاج آن

(مهرگان & دهقاني, ۱۳۸۷)
مدارک تجربی از کشور ایران رد فرضیّه کوزنتس

(ابونوري & خوشكار, ۱۳۸۷)
مدارک تجربی از کشور ایران رد فرضیّه کوزنتس و تاکید بر آن که اصلاح­های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی میتواند نابرابری را کاهش دهد.
(جاني,
۱۳۹۱)
مدارک تجربی از کشور ایران تأیید فرضیّه کوزنتس

(مرتضوي
كاخكي  et al., 1392)
مدارک تجربی از کشور ایران رد فرضیّه کوزنتس و تاکید بر آن که بازتوزيع برابر فرصت­هاي آموزشي می تواند نابرابری را کاهش دهد.

منابع:

 

Ahluwalia, M. S. (1976). Inequality, poverty and development. Journal of development economics, 3(4), 307-342.

Anand, S., & Kanbur, S. R. (1993). The Kuznets process and the inequality—development relationship. Journal of development economics, 40(1), 25-52.

Balisacan, A. M., Pernia, E. M., & Asra, A. (2003). Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: what do subnational data show? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(3), 329-351.

Danielson, A. (2004). Poverty, Inequality and Growth in Jamaica, 1988-98, and Beyond. Social and Economic Studies, 73-93.

Heyse, A. (2006). Income distribution and economic growth in developing countries: an empirical analysis. unpublished Master thesis.

Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? Asian development review, 18(1), 1-16.

Kravis, I. B. (1960). International differences in the distribution of income. The Review of Economics and Statistics, 408-416.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 1-28.

Oshima, H. T. (1962). The international comparison of size distribution of family incomes with special reference to Asia. The Review of Economics and Statistics, 439-445.

Ram, R. (1988). Economic development and income inequality: further evidence on the U-curve hypothesis. World Development, 16(11), 1371-1376.

ابونوري, ا., & خوشكار, آ. (۱۳۸۷). تجزيه و تحليل عامل هاي موثر بر نابرابري اقتصادي در ايران با استفاده از ريزداده ها. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی, ۳۰, ۹۹-۱۲۲٫

پروین, س. (۱۳۷۵). توزيع درآمد و تداوم رشد. مجله برنامه و بودجه, ۲٫

جاني, س. (۱۳۹۱). منابع رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران. فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعي, ۴۶, ۲۱۵-۲۵۸٫

رييس دانا, ف. (۱۳۸۶). رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي؛ بازار يا برنامه؟. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی, ۲۴, ۳۱-۵۳٫

صمدی, س. (۱۳۷۸). کاهش فقر، کارايي و برابري در ايران پایان نامه دکتری: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

مرتضوي كاخكي , م., حقيقي, ا., & مهدوي عادلي , م. (۱۳۹۲). رابطه برابري فرصت و برابري درآمد در مناطق ايران: مدل سازي تعادل عمومي. مجله اقتصاد و توسعه اسلامی, ۵, ۶۹-۹۵٫

مهرگان, ن., & دهقاني, ا. ه. (۱۳۸۷). تخمين اثر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل بر توزيع درآمد در ايران. فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی, ۲۸, ۵۷-۷۷٫

ناجی میدانی, ع. ا. (۱۳۷۴). توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران. سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی, ۹۵-۱۰۶٫ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP