دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده

دوسوهمتوانی سازمانی: گذشته، حال، آینده
Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future
ترجمه : دکتر اصغر عقلائی

دوسوهمتوانی سازمانی به توانایی یک سازمان در اکتشاف و بهره برداری به منظور رقابت در فناوریهای بالغ و بازارهایی که در آنها بهرهوری، کنترل و بهبود تدریجی باارزش بوده و همچنین برای رقابت در فناوریهای جدید و بازارهایی که در آنها انعطافپذیری، استقلال و کسب تجربه مورد نیاز است؛ اشاره دارد. در ۱۵ سال گذشته، علاقه و تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه وجود داشته است. ما به طور خلاصه وضعیت فعلی این پژوهش را بررسی کرده و آنچه که در مورد این موضوع میدانیم و نمیدانیم را نشان میدهیم. در نهایت با نقطه نظری در حوزههای امیدبخش برای تحقیقات در حال انجام، این پژوهش را به پایان میرسانیم.

مطالعه متن کامل:ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP