روبرت فال

Robert Phaal

روبرت فال
زمینه شهرت: نقشه راه (ره نگاشت) فناوری
متولد: ۲۸ اکتبر سال
گرد آوری: اصغر عقلائی

فال دانشیار واحد مهندسی انستیتو ساخت، مرکز مدیریت فناوری دانشگاه کمبریج است. وی تحقیقات متعددی در حوزه مدیریت استراتژیک فناوری علی الخصوص ترسیم نقشه راه فناوری، ارزیابی فناوری، ظهور صنایع فناوری پایه، و توسعه ابزارهای مدیریت عملی فناوری انجام داده است. وی دارای مهندسی مکانیک و مدرک دکتری مکانیک محاسباتی بوده و در زمینه مشاوره فنی در صنعت و به ویزه در صنعت جوشکاری (به مدت شش سال) تجارب مفیدی دارد. همچنین در حوزه قرارداد و توسعه نرم افزار نیز دستی بر آتش دارد.
تحصیلات:
-PhD: Computational Mechanics, 1987 – 1990, University of Cambridge, UK
-MSc: Applied Mechanics, 1986 – 1987, University of Cape Town, South Africa
-BSc: Mechanical Engineering, 1982 – 1985, University of Cape Town, South Africa

وی از سال ۱۹۹۷ به مرکز مدیریت فناوری دانشگاه کمبریج پیوست و درگیر در پروژه بررسی مدیریت استراتژیک فناوری در صنایع تولیدی شد. وی تمرکز ویژه ای بروی پروژه لینک بین منابع فناوری با اهداف سازمان داشت تا بتواند بر اساس آن ابزاری برای تنظیم و تعریف مناسب استراتژی فناوری و موضوعات طرح¬ریزی در بنگاه¬ها فراهم آورد.
او بیش از ۲۰۰ پروژه نقشه راه در سراسر جهان برای شرکت¬ها، سازمان¬های دولتی، شبکه¬های تحقیقاتی، انجمن¬های صنفی و سازمان¬های دیگر را اجرا کرده است.

زمینه های علاقه¬مندی:
• مدیریت استراتژیک فناوری
• نوآوری فناورانه

کتاب:
۱- کتاب ره¬نگاشت فناوری: ترسیم راه موفقیت؛ ۲۰۱۳، توسط اسپرینگر
۲- کتاب ره¬نگاشت استراتژی و نوآوری: همسویی فناوری و بازار در محیط پویا؛ در سال ۲۰۱۰ توسط دانشگاه کمبریج
۳- کتاب شروع سریع ترسیم ره¬نگاشت فناوری؛ سال ۲۰۰۱ توسط دانشگاه کمبریج
۴- همکاری در تدوین کتاب طرح تی

مقالات اخیر:
۱٫ Yip, M.H., Phaal, R. and Probert, D.R. (2014) ‘Stakeholder engagement in early stage product-service-system development for healthcare informatics’, Engineering Management Journal, 26 (3), pp. 52-62.
۲٫ Ford, S.J., Routley, M.J., Phaal, R. and Probert, D.R. (2014), ‘The industrial emergence of commercial inkjet printing’, European Journal of Innovation Management, 17 (2), pp. 126-143.
۳٫ Kerr, C.I.V., Phaal, R. and Probert, D.R. (2014) ‘Depicting the future strategic plans of the Royal Australian Navy using a roadmapping framework as a visual composite canvas’, Technology Analysis & Strategic Management, 26 (1), pp. 1-22.
۴٫ Yoon, B. and Phaal, R. (2013), ‘Structuring technological information for technology roadmapping: data mining approach’, Technology Analysis & Strategic Management, 25 (9), pp. 1119-1137.
۵٫ Probert, D.R., Ford, S.J., Routley, M.J., O’Sullivan, E. and Phaal, R. (2013), ‘Understanding and navigating industrial emergence’, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, 227 (6), pp. 781-793
۶٫ Probert, D., Dissel, M., Farrukh, C., Mortara, L., Thorn, V. and Phaal, R. (2013), ‘The process of making the business case for technology: a sales and marketing perspective for technologists’, Technology Forecasting & Social Change, 80(6), pp. 1129-1139.
۷٫ Kerr, C., Farrukh, C., Phaal, R. and Probert, D. (2013), ‘Key principles for developing industrially relevant strategic technology management toolkits’, Technology Forecasting & Social Change, 80(6), pp. 1050-1070.
۸٫ Routley, M., Phaal, R. and Probert, D. (2013), ‘Exploring industry dynamics and interactions’, Technological
Forecasting & Social Change, 80(6), pp. 1147-1161.
۹٫ Routley, M. Phaal, R. Athanassopoulou, N. and Probert D. (2013), ‘Mapping experience in organizations: a learning process for strategic technology planning’, Engineering Management Journal, 25 (1), pp.35-47.
۱۰٫ Ilevbare, I.M., Probert, D. and Phaal, R. (2013), ‘A review of TRIZ, and its benefits and challenges in practice’, Technovation, 33 (2-3), pp. 30-37.
۱۱٫ Lee, J.H., Phaal, R. and Lee, S-H. (2013), ‘An integrated service-device-technology roadmap for smart city development’, Technology Forecasting & Social Change, 80, pp. 286-306.
۱۲٫ Kerr, C., Phaal, R. and Probert, D. (2012), ‘Addressing the cognitive and social influence inhibitors during the ideation stages of technology roadmapping workshops’, International Journal of Innovation and Technology Management, 9 (6), pp. 1-20 (DOI: 10.1142/S0219877012500460).
۱۳٫ Lee, S., Mortara, L, Kerr, C., Phaal, R. and Probert, D (2012), ‘Analysis of document-mining techniques and tools for technology intelligence: discovering knowledge from technical documents’, International Journal of Technology Management, 60 (1-2), pp. 130.156.
۱۴٫ van der Hoven, C., Probert, D., Phaal, R. and Goffin, K. (2012) ‘Dynamic technology leadership: the adaptive role of the CTO’, Research-Technology Management, 55 (5), pp. 24-33.
۱۵٫ Kerr, C., Phaal, R. and Probert, D. (2012), ‘Depicting options and investment appraisal information in roadmaps’, Journal of Innovation and Technology Management, 9 (3), pp. 1-19.
۱۶٫ Phaal, R., Kerr, C., Oughton, D. and Probert, D. (2012), ‘Towards a modular toolkit for strategic technology management’, International Journal of Technology Intelligence and Planning, 8 (2), pp. 161-181.
۱۷٫ Ford, S.J., Routley, M.J., Phaal, R. and Probert, D.R. (2012), ‘Capturing past experience: the expert scan visual mapping process’, International Journal of Technology Intelligence and Planning, 8(1), pp. 47-59.
۱۸٫ Phaal, R., Routley, M., Athanassopoulou, N. and Probert, D. (2012), ‘Charting exploitation strategies for early stage technology’, Research-Technology Management, 55 (2), March-April, pp. 34-42.
۱۹٫ Kerr, C., Phaal, R. and Probert, D. (2012), ‘Cogitate, articulate, communicate: the psychosocial reality of technology roadmapping and roadmaps’, R&D Management, 42(1), pp. 1-13.
۲۰٫ Lee, J.H., Kim, H. and Phaal, R. (2011), ‘An analysis of factors improving technology roadmap credibility: a communications theory assessment of roadmapping processes’, Tech Forecasting & Social Change, 79, pp. 263-280.
۲۱٫ Oliveira, M.G., Phaal, R., Probert, D., Cunha, V.P. and Rozenfeld, H. (2011), ‘A starting point for addressing product innovativeness in the fuzzy front-end’, International Journal of Technology Intelligence and Planning, 7(4), pp. 309-326.
۲۲٫ Phaal, R., O’Sullivan, E., Routley, M., Ford, S. and Probert, D. (2011), ‘A framework for mapping industrial emergence’, Technological Forecasting & Social Change, 78, pp. 217-230.

كلمات كليدي:

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP