سير تحول انديشه مديريت

تهیه کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی/ شرکت صنایع خیام الکتریک

فهرست مطالب:

۱)نظريه‌هاي کلاسيک

۲)نظريه‌هاي نئوکلاسيک

۳)نگرش کمي مديريت

۴)نگرش سيستمي

۵)نگرش اقتضايي

۶)جنبش جديد در روابط  انسانی

۷) نظریه نقشهای مدیریتی

۸) نظریه سازمانهای یادگیرنده

۹) نظریه آشوب

 

 ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP