مكاتب و الگوهاي توسعه

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

 مكاتب و الگوهاي توسعه :

۱- مكتب تكاملي توسعه

۲- نظريه‌هاي نوسازي

نظريه رِدفيلد

نظريه اِسملسِر

نظريه روستو

۳- ديدگاه ماركسيستي از توسعه

 ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP